Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2013 » Zakończone » Przebudowa ul. Brodowskiej w Murzynowie Leśnym

Przebudowa ul. Brodowskiej w Murzynowie Leśnym 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn.2013-05-29

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 67985-2013 w trybie przetargu nieograniczonego:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Brodowska w Murzynowie Leśnym"

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z dnia 16.09.2010R. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

zawiadamia o :

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał : Ofertę Nr. 4

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROBUD" Spółka Akcyjna ul. Poznańska 71a , 63-200 Jarocin

 

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 4 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała punktów 100

 

2. Nazwy, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Oferta Nr. 1.

Skanska S.A. ul. Gen. Zajączka 01-518 Warszawa

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu ul. Bystra 7, 61-366 Poznań 41

Otrzymała Pkt. 90,20

 

Oferta Nr. 2.

Strabag Sp. z o.o.. ul. Parzniewska 10,

Oddział w Poznaniu ul. Obornicka 235B, 60-635 Poznań

Otrzymała pkt. 98,69

 

Oferta Nr.5.

POL- DRÓG Piła Sp. z o.o. ul. Wawelska 106

64-920 Piła
Pkt. 83,65

 

Oferta Nr. 7

Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe „MARZYŃSKI" Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin
Pkt. 91,03

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

1. Oferta Nr. 3.

Zakład Drogowo-Transportowy

Sławomir Begier

Ul. Orzeszkowej 39 , 62-330 Nekla

 

2.Oferta Nr. 6

 Firma Robót Drogowych

Krzysztof Kukulski

Kijewo 36B, 63-000 Środa Wlkp.

 

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: zostanie zawarta po dniu 11 czerwca 2013r.

z up. Wójta Gminy
(-) Ewa Tomczak
Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/05/2013 13:38:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (29/05/2013 13:38:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/05/2013 15:01:02)
Wyjaśnienia nr 3
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/05/2013 16:54:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/05/2013 17:07:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/05/2013 17:07:25)
Wyjaśnienia nr 2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/05/2013 08:57:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/05/2013 08:57:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/05/2013 08:57:07)
Wyjaśnienia nr 1
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/05/2013 14:56:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/05/2013 14:56:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/05/2013 14:56:01)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (07/05/2013 23:55:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/05/2013 08:20:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/05/2013 08:20:34)
Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Przebudowa ul. Brodowskiej w Murzynowie Leśnym
Numer ogłoszenia: 67985 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Brodowskiej w Murzynowie Leśnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Niniejsze zamówienie obejmuje między innymi roboty: - Wytyczenie geodezyjne + mapa geodezyjna powykonawcza. - roboty ziemne - wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 23,0cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4,0cm - wykonanie zjazdów na drogi wewnętrzne z tłucznia gr. 15 cm. - przebudowa chodnika - oznakowanie pionowe Wywóz ziemi Inwestor wykona własnym transportem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych wymagane jest dodatkowo oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt. 2- załącznik Nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda by w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a)co najmniej 2 roboty drogowe polegających na budowie lub przebudowie drogi, w zakres, których wchodziło wykonanie między innymi robót polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości nie mniejszej niż 0,5 km oraz min. wartości 200tyś.zł każda wraz z referencjami. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku musi być spełniony przez jednego z Wykonawców;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 5 do SIWZ, że dysponuje, co najmniej jedną osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności: drogownictwo a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku musi być spełniony przez jednego z Wykonawców; b) Wykonawca może zgodnie z art. 26 ust. 2b polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże. że dysponuje, co najmniej jedną osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności: drogownictwo

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.. 2. Oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 Pzp. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania oferty na podstawie złożonych wraz z ofertą podpisanych oświadczeń i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym - wg wzoru - zał. Nr. 1 i 1A do SIWZ i przedmiarem robót zał. Nr. 8

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. Nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy sekretariat I.p pok. nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt
(-) Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (07/05/2013 23:39:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/05/2013 07:42:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/05/2013 07:42:07)