Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2013 » Zakończone » Przebudowa drogi gminnej w Sulęcinie - ul. Wiatraczna

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiatraczna w Sulęcinie

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn.2013-04-24

 

Do wszystkich Wykonawców  postępowania Nr.  135688-2013
                                               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  135688-2013  w trybie przetargu nieograniczonego:

 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Wiatraczna w Sulęcinie"

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z dnia  16.09.2010R. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał : Ofertę Nr. 3

               Zakład Drogowo -Transportowy Sławomir Begier  ul. Orzeszkowej 39  62-330 Nekla

 

Jedynym kryterium oceny była cena .

Oferta nr 3 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała  punktów 100

2. Nazwy, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

 

Oferta Nr. 1.

SKANSKA S.A. ul. gen. J. Zajączka , 01-518 Warszawa 

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego ul. Bystra 7,  61-366 Poznań

Pkt. 78,14

 

Oferta Nr. 2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD" ul. Poznańska  71A  63-200 jarocin

Pkt. 76,89


Oferta Nr. 4

Firma Robót Drogowych  Krzysztof Kukulski

Kijewo 36B , 63-000 Środa Wlkp.
Pkt.  87,80

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: zostanie zawarta po dniu  6.05.2013r

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/04/2013 16:26:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (24/04/2013 16:26:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (24/04/2013 16:26:54)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/04/2013 16:56:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/04/2013 16:56:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/04/2013 16:56:43)
Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Przebudowa drogi gminnej ul. Wiatraczna w Sulęcinie
Numer ogłoszenia: 135688 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Wiatraczna w Sulęcinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Niniejsze zamówienie obejmuje między innymi roboty Wytyczenie geodezyjne , mapa geodezyjna powykonawcza. roboty ziemne wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 20, 0cm wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 6,0 cm montaż krawężników i ścieków wykonanie zjazdów na posesje z tłucznia gr. 15 cm. oznakowanie pionowe Wywóz ziemi i pni Inwestor wykona własnym transportem. III.4 Wykonawca jest zobowiązany także do: opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym /tekst jedn. Dz.U. z 2012r poz.1137 ze zmianami/ i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w spawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz.U. z 2003r nr 220 poz. 2181ze zmianami/ oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem Dz.U. z 2003r Nr 177 poz. 172 2. oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 3. organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót. 4. wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej 5.zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania. 6.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 5 lat. 7.w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć zlecić podwykonawcom część zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 8.jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 9.Od dnia przekazania budowy do odbioru Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. 10 Zapewnienia obsługi geodezyjnej z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazania map powykonawczych do zasobów geodezyjnych do dnia 30 lipiec 2013 11.Wykonawca wykona niezbędne badania i próby materiałów do wbudowania a wyniki przekaże Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. 12 .Wykonawca wykona niezbędne badania i próby w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wykonanych prac. 13. Wykonawca zapewni sprawowanie funkcji kierownika budowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami drogowymi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda by w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: a. co najmniej 2 roboty drogowe polegających na budowie lub przebudowie drogi, w zakres, których wchodziło wykonanie między innymi robót polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości nie mniejszej niż 0,5 km oraz min. wartości 200tyś.zł każda wraz z referencjami. b. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku musi być spełniony przez jednego z Wykonawców

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże. że dysponuje, co najmniej jedną osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności: drogowej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 Pzp. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania oferty na podstawie złożonych wraz z ofertą podpisanych oświadczeń i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym wg wzoru zał. Nr. 1 i 1A do SIWZ i przedmiarem robót zał. Nr. 8 C.1.Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 1. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty dopiskiem za zgodność z oryginałem 2. Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. C1.5, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 5. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z oferta dokumentów i oświadczeń tych podmiotów potwierdzających spełnienie warunków określonych w ar.22 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu dla tych Wykonawców określonych w rozdziale VI punkt A i B SIWZ .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy pok. Nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. nr 12 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/04/2013 16:53:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/04/2013 16:53:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/04/2013 16:53:43)