Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2013 » Zakończone » Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzykosy

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Krzykosy dn. 2013-06-19

Gmina Krzykosy

 ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców nr postępowania 98783-2013
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 98783 -2013 w trybie przetargu nieograniczonego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzykosy"

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 769 ze zmianami) zawiadamia o :

 

I.                 Wyborze najkorzystniejszej oferty:

1.      Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 1:

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

 Artur ZYS

 ul. Warszawska 2

 62-020 Swarzędz

Jedynym kryterium oceny była cena - na okres 24 miesięcy - 100 punktów

 

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów.

 

2. Oferta nr 2: „ZGO-NOVA" Sp. z o.o.

 ul. T.Kościuszki 21A, 63-200 Jarocin,

 i

 „Zakład Gospodarki Odpadami" Sp. z o.o. w Jarocinie

 Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin

zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 90,85 punktów.

 

II. Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

 

Umowa zostanie zawarta po dniu 25 czerwca 2013 r.

Z up. Wójta
 (-) mgr Ewa Tomczak
Sekretarz Gminy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/06/2013 22:57:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/06/2013 22:57:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/06/2013 22:57:30)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (04/06/2013 21:39:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/06/2013 21:54:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/06/2013 21:54:26)
Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY
Numer ogłoszenia: 98783 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (zmieszanych oraz selektywnie zbieranych) powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Krzykosy wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w półprzeźroczyste opisane worki do zbiórki selektywnej. Pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych na danych nieruchomościach zapewnia właściciel nieruchomości oraz utrzymuje je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Realizacja zamówienia prowadzona w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm./, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXV/440/12 w dniu 27 sierpnia 2012 r., oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy, przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/181/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r., a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego. Zamówienie odbioru odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy oraz załącznik nr 7 do SIWZ stanowiący jej integralną część pn.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 8 500,00 zł / słownie : osiem tysięcy pięćset złotych 00/100 /

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże , iż posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Krzykosy, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm./.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, trwające minimum jeden rok i obejmujące obsługę minimum 800 nieruchomości, wraz z załączeniem dowodów , czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem bazy transportowo - magazynowej spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości /Dz. U. z 2013 r., poz. 122/, w tym: zapewniają dla celów realizacji zamówienia przynajmniej następujące pojazdy: - co najmniej dwa do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych - co najmniej dwa do odbioru odpadów komunalnych selektywnie zebranych - minimum jeden pojazd bez funkcji kompaktującej, - minimum jeden pojazd o możliwości wjazdu na drogę o szerokości 3m i dopuszczalnej ładowności pojazdu do 8 ton - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia tj.: a/ posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł, słownie: sto tysięcy złotych, b/ posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia, w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł., słownie: sto tysięcy złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy 63-024 Krzykosy ul. Główna 37 pok nr 23 w godzinach urzędowania.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy 63-024 Krzykosy ul. Główna 37 pok nr 12 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (04/06/2013 21:39:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/06/2013 21:49:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/06/2013 21:49:08)