Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2013 » Zakończone » Budowa drogi gminnej Sulęcinek - Solec ETAP V Przymiarki - Solec

Budowa drogi gminnej Sulęcinek -Solec
ETAP V Przymiarki -Solec

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn.2013-03-28

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr 97736-2013

ZP 271.1.2.Prz.2013

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr w trybie przetargu nieograniczonego: „Budowa drogi gminnej Sulęcinek-Solec ETAP V Przymiarki-Solec"

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z dnia 16.09.2010R. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 zawiadamia o :

 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał : Ofertę Nr. 8

Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 8 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała punktów 100

 

 1. Nazwy, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana tym ofertom:

 

Oferta Nr. 1.

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul.Nowa 49, 62-070 Palędzie

Otrzymała pkt. 72,41

 

Oferta Nr. 2.

Leszczyńskie Przedsiębiorstwo

Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.

ul. Energetyków 6, 64-100 Leszno

Otrzymała pkt. 94,20

 

Oferta Nr.3

Skańska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu

ul. Bystra 7, 61- 366 Poznań
Otrzymała pkt. 90,21

 

Oferta Nr. 4

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

„MARZYŃSKI" Sp. z o.o

ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin

Otrzymała pkt. 95,25

 

Oferta Nr. 5

„POL-DRÓG PIŁA"

Spólka z o.o.

ul. Wawelska 106, 64-920 Piła

otrzymała pkt. 72,29

 

Oferta Nr. 6

Firma Robót Drogowych

Krzysztof Kukulski

Kijewo 36B, 63-000 Środa Wlkp.

Otrzymała pkt. 80,21

 

Oferta Nr. 7

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROBUD" Spółka Akcyjna

Ul. Kościuszki 71a, 63-200 Jarocin

Otrzymała pkt. 83,48

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: zostanie zawarta po dniu 2013-04-08

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/03/2013 15:44:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/03/2013 15:44:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (28/03/2013 15:44:44)
Wyjaśnienia nr 3

Krzykosy dn. 2013-03-21

Sprawa Nr ZP.271.1.2.Prz.2013 

Wyjaśnienie nr 3

 

           Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu  dotyczącym przetargu nieograniczonego „Budowa drogi gminnej Sulęcinek-Solec ETAP V Przymiarki -Solec „  ogłoszonego w BZP pod poz. 97736-2013 w dniu 12.03.2013r.

          W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącym SIWZ na podstawie art.38 ust.2 Ustawy p.z.p. Gmina Krzykosy wyjaśnia co następuje:  

Pytanie 1. Dot. pkt. IV ppkt 1 i 2 SIWZ, pkt. 5 formularza ofertowego oraz par. 2 projektu umowy
- w związku z tym, że są rozbieżności w określonym terminie wykonania zamówienia prosimy o wyjaśnienie, ponieważ w SIWZ i projekcie umowy jest data 31 sierpień 2013 r. a w formularzu ofertowym 31 lipiec 2013 r.

Odpowiedź: Powinna być data 31.08.2013r. tak jak w ogłoszeniu. Wyjaśnienie i nowy załącznik umieszczono na stronie internetowej gminy www.krzykosy.pl  - przetargi jako  wyjaśnienie Nr 2 do przetargu.

Pytanie Nr 2. Dot. pkt. XII ppkt. 5 SIWZ - wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu, ponieważ zgodnie z wyrokiem KIO 2710/10 z dnia 30.12.2010 r. nałożenie na Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązku dokonania wizji lokalnej narusza wynikającą z przepisów p.z.p. zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez zaniechanie prawidłowego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający obciąża, bowiem w ten sposób wykonawców wykonaniem swego ustawowego obowiązku wymagając, aby informacje niezbędne do przygotowania oferty uzyskali w czasie wizji lokalnej.\

Odpowiedź.: modyfikuje się zapis  pk. XII.5  który otrzymuje brzmienie:

Zaleca się, aby  Wykonawca  zapoznał się  z terenem. W przypadku stwierdzenia    braków lub uchybień, nie ujęcia lub   niewłaściwego ujęcia w przedmiarze robót pozycji  wynikających ze specyfikacji technicznych i dokumentacji technicznej, należy niezwłocznie  zwrócić się do Zamawiającego o  stosowne wyjaśnienie.  ( poprawiony tekst umowy w załączeniu)

      W związku z tym zapisem w interesie Wykonawcy leży zapoznanie się z  terenem

      inwestycji, aby uwzględnić wszystkie niezbędne koszty realizacji zadania.

 

Pytanie 3. Dot. par. 4 ust. 1 projektu umowy - prosimy o zmianę zapisów w niniejszym punkcie tak, aby rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywało się fakturami częściowymi, - co miesiąc.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

 

Pytanie 4. Dot. par. 6 ust. 2 projektu umowy - prosimy o dopisanie do treści niniejszego punktu zapisu, że „jeżeli danych pozycji nie będzie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy zostaną przyjęte średnie ceny SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych".

Odpowiedź.: Zamawiający nie przewiduje wystąpienia robót innych niż ujęte w przedmiarze robót. A w przypadku  konieczności wykonania robót  dodatkowych o tym samym zakresie muszą być oparte na cenach z oferty.

 

Pytanie 5. Dot. par. 11 ust. 1 projektu umowy - prosimy o modyfikację treści niniejszego punktu zastępując słowo „opóźnienie" na „zwłokę".

      Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapis o opóźnieniu.

Pytanie nr 6. Dot. par. 11 ust. 1 projektu umowy - prosimy o usunięcie treści punktu a) lub b),ponieważ może się okazać, że kary się nałożą i Wykonawca będzie płacić podwójne kary.

Odpowiedź: ust. 1 punkt 1 lit. a) stanowi o terminie zakończenia robót, a lit. b) stanowi  o  terminie zakończenia  przedmiotu umowy i zgodnie z umową  są to różne terminy. Wobec tego wniosku nie uwzględnia się.

 

Pytanie 7. Dot. par. 11 ust. 1 pkt. d) projektu umowy - wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu zmieniając ją na zapis: „za powstanie przerwy w realizacji robót budowlanych z przyczyn zależnych od Wykonawcy powyżej 10 dni - w wysokości 500 zł za każdy dzień przerwy".

Odpowiedź: Zamawiający uznaje, że  terminy wykonania umowy są zabezpieczone w par. 11 pkt. 1 w związku z tym ten zapis skreśla się zmieniając jednocześnie kolejne numeracje literowe.( poprawiony projekt umowy  w załączeniu)

 

Pytanie 8 Dot. par. 11 ust. 1 f) projektu umowy - wnosimy o dopisanie do treści niniejszego punktu zapisu o wyłączeniu kary w przypadku braku oznakowania spowodowanego działaniem osób trzecich.

      Wykonawca odpowiada za teren budowy od momentu rozpoczęcia robót do przekazania protokołem końcowym zrealizowanej inwestycji. Zapis lit. f) dotyczy braku oznakowania w czasie prowadzenia robót. Wobec tego wniosku nie uwzględnia się.

 

Pytanie 9. Jaki termin przekazania placu budowy przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź. Zgodnie z par. 2 ust. 1 projektu umowy w terminie 6 dni od podpisania umowy.

 

Pytanie 10.Dot. par. 11 ust. 4 projektu umowy - powołując się na zasadę równości stron w umowach, wnosimy o zmianę treści niniejszego punktu w taki sposób, aby stronom przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania.

Odpowiedź: Wniosek  uwzględnia się w taki sposób, że  ust 4. otrzymuje brzmienie:

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

 

Pytanie  11. Dot. par. 11 projektu umowy - powołując się na zasadę równości stron w umowach, jaka powinna obowiązywać - wnosimy o dopisanie do treści niniejszego paragrafu - kar dla Zamawiającego za nieterminowe przekazanie placu budowy, nieterminowy odbiór robót oraz ustalenie limitu kar umownych w wysokości 15 % wartości zamówienia brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisu umowy.

 

Pytanie 12 Dot. par. 12 ust. 3 pkt. c) projektu umowy - wnosimy o dopisanie na końcu treści niniejszego punktu zapisu: „a Zamawiający je odkupi po cenach zakupu".

Odpowiedź.: Wniosku nie uwzględnia się.

 

Pytanie 13. Dot. par. 13 ust. 4 b) projektu umowy - wnosimy o dopisanie do treści niniejszego punktu zapisu: „par. 13 ust. 1 i 2 umowy za zgodą Zamawiającego".

Odpowiedź: Wniosku nie uwzględnia się.

 

Pytanie 14. Na rysunkach i w  opisie technicznym i występują mieszanki AC11S do warstwy ścieralnej i AC16P do warstwy wiążącej, w kosztorysie ofertowym mamy, AC8S i AC11W - prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Wyjaśnienie umieszczone jest na stronie internetowej gminy www.krzykosy.pl   przetargi wyjaśnienie nr 1 do przetargu.

 

Pytanie 15. W opisie technicznym i na przekroju normalnym występuje warstwa stabilizacji, której brak w kosztorysie ofertowym - prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Warstwa stabilizacji gruntu dotyczy innego kilometrażu i etapu realizacji.

 

Pytanie 16.W punkcie III.3 SIWZ znajduje się zapis o tym, że wywóz ziemi i pni jest po stronie Inwestora. Prosimy o sprecyzowanie, czy chodzi o całą ziemię z wykopów koryt, zdjęcia humusu itp. i o pozostałości korzeni w gruncie? (Z opisu wynika, że drzewa zostały już wycięte i należy jedynie wydobyć pnie  z korzeniami).

Odpowiedź. Zamawiający oferuje zabezpieczenie transportu do wywozu wyrudowanych pni oraz ziemi z wykopów.

 

Pytanie 17. Czy istnieje możliwość zamiany przepustów pod zjazdami na betonowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rur na betonowe pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji inwestycji. Do kosztorysu ofertowego należy przyjąć ceny rur z PCV 300/9,2 .

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

Załączniki:

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (22/03/2013 15:10:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (22/03/2013 15:10:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (22/03/2013 15:10:45)
Wyjaśnienia nr 2
Krzykosy dn. 2013-03-20

Sprawa Nr ZP.271.1.2.Prz.2013

 

Wyjaśnienie Nr 2

 

Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego „Budowa drogi gminnej Sulęcinek-Solec ETAP V Przymiarki -Solec „ ogłoszonego w BZP pod poz. 97736-2013 w dniu 12.03.2013r.

 

 W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącym pkt. 5 formularza ofertowego na podstawie art.38 ust.2 Ustawy p.z.p. Gmina Krzykosy informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w w/w przetargu pkt. 5 oferty przetargowej powinien brzmieć:

5.Oświadczam(y), że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie: do dnia 31.08.2013 r.

 

W związku z powyższym Gmina Krzykosy w załączeniu przekazuje poprawiony załącznik:

 

Za zaistniała pomyłkę przepraszamy.

 

Załącznik:

 1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (20/03/2013 22:19:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (20/03/2013 22:19:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/03/2013 07:38:42)
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Krzykosy dn. 2013-03-20

Sprawa Nr ZP.271.1.2.Prz.2013

  

           Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu  dotyczącym przetargu nieograniczonego „Budowa drogi gminnej Sulęcinek-Solec ETAP V Przymiarki -Solec „  ogłoszonego w BZP pod poz. 97736-2013 w dniu 12.03.2013r.

 

          W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącym różnicy w uziarnieniu mieszanki mineralno -asfaltowej Gmina Krzykosy wyjaśnia co następuje:  

     Na podstawie art.38 ust.2 Ustawy p.z.p. Gmina Krzykosy informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w w/w przetargu wystąpiła niespójność pomiędzy, dokumentacją techniczną ( przekrój poprzeczny) a opisem technicznym, kosztorysem ofertowym i SST w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno asfaltowej. 

  Po uzgodnieniu z  Projektantem  ustalono że należy przyjąć do kosztorysowania  następujące mieszanki mineralno asfaltowe do poszczególnych warstw:

1. Warstwa wiążąca     AC 16 W  50/70.

2. warstwa ścieralna     AC 11 S  50/70

Zgodnie z zapisami  zawartymi w WT1 i WT2 z 2010r wdrożonych zarządzeniem Nr. 102 GDDKIA z 19.11.2010r   w zakresie wymagań technicznych .

W związku z powyższym Gmina Krzykosy w załączeniu przekazuje poprawione załączniki w celu uwzględnienia przy kosztorysowaniu robót.:

1. Poprawiony opis techniczny

2. Poprawiony załącznik do SST Nr D.05.03.05

3. Poprawiony  kosztorys  ofertowy.

 

Za zaistniała pomyłkę przepraszamy.

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

Załącznik:

 1. Opis techniczny
 2. SST D.05.03.05. a
 3. SSt D 05.03.05 b
 4. Kosztorys ofertowy
 5. Przedmiar robót

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: r t
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (20/03/2013 21:58:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (20/03/2013 21:58:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (20/03/2013 22:11:33)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (12/03/2013 16:07:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/03/2013 17:46:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/03/2013 17:46:47)
Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Budowa drogi gminnej Sulęcinek -Solec ETAP V Przymiarki -Solec
Numer ogłoszenia: 97736 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej Sulęcinek -Solec ETAP V Przymiarki -Solec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Budowa drogi gminnej Sulęcinek -Solec ETAP V Przymiarki -Solec Obejmujący odcinek przebudowywanej etapami drogi Sulecinek-Solec na odcinka Od km. 2+387,00 dokm 2+837,00 Niniejsze zamówienie obejmuje między innymi roboty: - Wytyczenie geodezyjne + mapa geodezyjna powykonawcza. - roboty ziemne - wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 20, 0cm - wykonanie podbudowy z asfaltu betonowego gr. 4 cm - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm - wykonaie przepustów z rur PCV 300 cm - wykonanie zjazdów na posesje z tłucznia gr. 15 cm. Wywóz ziemi i pni Inwestor wykona własnym transportem. Wykonawca jest zobowiązany także do: 1. opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym tekst jedn. Dz.U. z 2012r oz.1137 ze zmianami i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w spawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. z 2003r nr 220 poz. 2181ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem Dz.U. z 2003r Nr 177 poz. 1729 2. oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 3. organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót. 4. wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej 5. zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania. 6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 5 lat. 7. w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom część zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 8. jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno (eksploatacyjno) użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 9. Od dnia przekazania budowy do odbioru Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. 10. Zapewnienia obsługi geodezyjnej z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazania map powykonawczych do zasobów geodezyjnych do dnia 30 sierpnia 2013 11.Wykonawca wykona niezbędne badania i próby materiałów do wbudowania a wyniki przekaże Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. 12.Wykonawca wykona niezbędne badania i próby w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wykonanych prac. 13.Wykonawca zapewni sprawowanie funkcji kierownika budowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami drogowymi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych wymagane jest dodatkowo oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt. 2- załącznik Nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał na załączniku Nr 4 do SIWZ, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) co najmniej 2 roboty drogowe polegających na budowie lub przebudowie drogi, w zakres, których wchodziło wykonanie między innymi robót polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości nie mniejszej niż 0,5 km o wartości min. 200tyś. zł. każda wraz z referencjami. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku być spełniony przez jednego z Wykonawców; lub łącznie przez wszystkich Wykonawców.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu wykazania, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 5 do SIWZ, że dysponuje, co najmniej jedną osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności: drogownictwo a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku musi być spełniony przez jednego z Wykonawców; b) Wykonawca może zgodnie z art. 26 ust. 2. b polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu wykazania, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 5 do SIWZ, że dysponuje, co najmniej jedną osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności: drogownictwo a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku musi być spełniony przez jednego z Wykonawców; b) Wykonawca może zgodnie z art. 26 ust. 2. b polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku 1.,Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.. 2. Oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 Pzp. . W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania oferty na podstawie złożonych wraz z ofertą podpisanych oświadczeń i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca należący do Grupy Kapitałowej wraz z ofertą składa wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art24 ust.2 pkt.5 lub oświadcza, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik Nr, 6 do SIWZ - Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r Nr 50, poz. 331 z póżn. zmianami) zawiera definicję grupy kapitałowej zgodnie, z którą rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni, lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Kontrola to wszelkie formy bezpośredniego, lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno, albo łącznie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych, lub faktycznych, umożliwiających wywieranie wpływu na innego przedsiębiorcę, lub przedsiębiorców( art. 4 pkt.4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Z 2007r Nr 50 poz. 331, z póżń. zm. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37- 63-024 Krzykosy pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37 - pok. Nr 12 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (12/03/2013 16:07:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/03/2013 17:29:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/03/2013 17:29:48)