Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2011 » Rozstrzygnięte » Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.279.000 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2011 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert

Krzykosy dn. 2011-11-09

ZP.271.GF.1.2011

 

Gmina Krzykosy

   ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  353168-2011                                   

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  353168-2011   w trybie przetargu nieograniczonego:

Udzielenie długoterminowego kredytu  złotowego w wysokości 1.279.000 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2011r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

      Ofertę nr 1:

                              Banku Spółdzielczego

                         w Środzie Wielkopolskiej

                              Oddział  Krzykosy

                    63-024  Krzykosy  ul. Główna 26/1

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała -100 punktów

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom: Oferta nr 2:

                                  Bank Gospodarstwa Krajowego

                                    Oddział w  Poznaniu

                                  ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 92,06 punktów

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego:

  Udzielenie długoterminowego kredytu  złotowego w wysokości 1.279.000 zł

 zostanie zawarta po dniu 18 listopada 2011 r.                                                                                                                                           

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego.

                                                                         Wójt Gminy Krzykosy
                                                                         (-)  inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/11/2011 16:55:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/11/2011 16:55:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/11/2011 16:55:32)
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2011 11:04:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (31/10/2011 11:04:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/10/2011 11:04:31)
Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.279.000 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2011r.
Numer ogłoszenia: 353168 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.279.000 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2011r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.279.000 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2011r. 2. Warunki kredytu: a. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 roku b. Okres karencji: do dnia 31.12.2014r. c. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego: Kredyt winien być udzielony w II transzach: I transza w wysokości 800.000 zł - w dniu podpisania umowy, do dnia 21 listopada 2011r., II transza w wysokości 479.000 zł - 19 grudnia 2011r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia II transzy kredytu lub odstąpienia od II transzy kredytu. d. Spłata kredytu w złotych polskich będzie przebiegała następująco: Kwota kredytu 1.279.000 zł będzie podlegała spłacie w następujących ratach: - I rata 22.300 zł płatna do 31 stycznia 2015r. - 59 rat po 21.300 zł płatnych każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej niż 1.279.000 zł proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokość rat. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji -kosztów. e. Naliczanie i spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych, bez stosowania okresu karencji, od faktycznie wykorzystanych środków do ostatniego dnia każdego miesiąca. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366 dni. Spłata odsetek następować będzie w ostatnim roboczym dniu miesiąca. f. Prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej Wykonawcami prowizji przygotowawczej nie przekraczającej 0,25 % kwoty kredytu. Prowizja nie może być płatna przez pomniejszenie kwoty kredytu. g. Oprocentowanie kredytu: kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę: - stopa bazowa - zmienna stopa referencyjna WIBOR 1M notowana ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego, - marża banku - stała dla całego okresu kredytowania, h. Sposób zabezpieczenia kredytu: tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu wystawia się weksel -in blanco wraz z deklaracja wekslową. i. W okresie umowy bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu, w tym spłaty przedterminowej kredytu. j. Uruchomienie kredytu nastąpi w formie przelewu I transzy kredytu na rachunek bankowy Kredytobiorcy w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział Krzykosy Nr 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001. k. W ramach uzyskanego kredytu Zamawiający zastrzega sobie prawo do refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych, związanych z inwestycjami, na potrzeby których zaciągnięte zostały powyższe środki..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych lub Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności. 2.Symulację kosztów uzyskania kredytu i spłaty odsetek od kredytu zgodnie z terminami spłaty kredytu określonymi w rozdziale I specyfikacji. Do obliczeń należy przyjąć stałą stopę procentową, jak w złożonej ofercie, ustaloną wg stawki referencyjnej WIBOR 1M w dniu 30.09.2011r.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.krzykosy.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37 63-024 Krzykosy biuro księgowości.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy Pokój nr 10 - sekretariat Urzędu do dnia 8 listopada 2011 r. do godz. 9.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jagoda Kulka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (27/10/2011 22:30:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/10/2011 22:30:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/10/2011 22:30:21)