Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2011 » Rozstrzygnięte » Remont świetlicy wiejskiej w Solcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn. 2011-07-18

ZP.271.ORW.5.2011

 

Gmina Krzykosy

 ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców nr postępowania 169540-2011
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 169540-2011 w trybie przetargu nieograniczonego:

Remont świetlicy wiejskiej w Solcu działka nr 200

w ramach zadania p.n.

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach; Młodzikowo, Miąskowo, Murzynowo Leśne , Solec,

 Sulęcin, Krzykosy, Witowo

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 1:

 Usługi Ogólnobudowlane

 „ REAL BUD „

 Krzysztof Kiełczowski

 62-200 Gniezno

 oś. K. Wielkiego 6/8

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

 Firma Remontowo Budowlana - oferta uzyskała:- 83,49 pkt.

 Jarosław Dutkiewicz

 63-233 Jaraczewo

 Zalesie 30

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: Remont świetlicy wiejskiej w Solcu działka nr 200

 zostanie zawarta po dniu 25 lipca 2011 r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego.

Wójt
 (-) inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/07/2011 18:15:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (18/07/2011 18:15:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (18/07/2011 18:15:28)
Ogłoszenie o przetargu

ZP.271.ORW. 5. 2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 roboty budowlane

Remont świetlicy wiejskiej w Solcu - działka nr 200"

w ramach zadania p.n.

„Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Młodzikowo, Miąskowo, Murzynowo Leśne, Solec, Sulęcin, Krzykosy, Witowo."

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy, ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. Wielkopolskie,

                                  tel. 61/ 2851514, faks 61/ 2851592.

   Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krzykosy.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa       

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont świetlicy wiejskiej w Solcu

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :

Remont świetlicy wiejskiej w Solcu"

Niniejsze zamówienie obejmuje roboty budowlane :

1.  Dach:

- rozebranie pokrycia z płyt nie nadających się do użytku - 345,60 m2

- wywiezienie azbestu z rozbiórki sam. skrzyniowymi na odl. do 1 km. - 3,87 m3

- wywiezienie gruzu spryzmowanego sam. skrzyniowymi - każdy następny 1 km./krotność= 14/ - 3,87 m3

- utylizacja azbestu - 345,60 m2

- uzupełnienie łatowania - łaty 38x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm - 154,97 m2

- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z foli - 345,60 m2

- pokrycie dachu blachodachówką powlekaną w arkuszach - wymiar modułu fali 20,0 x 40,0 cm - 345,60 m2

- ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych na dachu krytym blachodachówką o szerokości

- modułu fali do 20,0 cm - 21,00 m

- obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - 39,92 m2

- rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - 42,00 m.

- uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych w odcinkach o dł. ponad 1 m i średnicy 15 cm blachą z tytan - cynk - 42,00 m.

1.     Posadzka:

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli polietylowej szerokiej poziome posadzkowe - 200 m2

- wylewka cementowa do gr. 25 mm - 200 m2

- dopłata za zbrojenie wylewki siatką stalową /mata/ - 200 m2

- wylewka cementowa - pogrubienie posadzki o 1 cm / krotność = 2,5 / (RMS=2,5) - 200 m2

- posadzka z deszczułek /Dąb/ na klej - 200 m2

3.  Instalacja elektryczna:

- wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem / 22 lampy, 2 gniazda siłowe, 6 gniazd podwójnych, kable -3x1,5, + 2 gniazda, 2 lampy/. - 200 m2 p.u.

- montaż rozdzielnicy wnękowej RWN 3x12 z drzwiczkami stalowymi wraz z wyposażeniem (18 obwodów 1-fazowych + 4 obwody 3-fazowe) - 1 szt.

4.  Kotłownia-ogrzewanie :

- montaż nagrzewnicy olejowej bez odprowadzenia spalin B-100 (29 kW) / należy podwiesić pod sufitem lub zamocować na platformie - 1 kpl.

- nawiewny kanał wentylacyjny o przekroju 400 cm2 umieszczony w ścianie wewnętrznej nie wyżej niż 30 cm nad podłogą, odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m, wlot i wylot kanału nawiewnego zabezpieczyć kratkami - 1 kpl.

- montaż przewodu wentylacji o średnicy 20 cm zakończonego wyrzutnikiem dachowym na dachu budynku - ocieplony - 1 kpl.

- zbiornik 2-płaszczowy typu KTW o pojemności 1000 dm3 - 1 szt.

- grzejnik elektryczny VP910R Adax - 1 szt.

- grzejnik VP920R Adax - 1 szt.

- grzejnik VPS1010 KEM (bryzgoszczelny) Adax - 1 szt.

- półstałe urządzenie gaśnicze pianowe - 1 kpl.

5.  Sanitariaty:

- wymiana ustępu z miską fajansową „Kompakt" - 4 kpl.

- wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - 2 kpl.

- wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką - 2 szt.

6.  Ocieplenie sufitu:

- izolacje/sufit/cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej o grubości 20cm poziome z płyt układanych na sucho (jedna warstwa) - 275,05 m2

- sufity podwieszone podwieszony typ OWA - 275,05m2

7.  Obsadzenie stolarki drzwiowej:

- wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PVC z samozamykaczem / wymiar 1,10x2,45 - 2 szt. - 5,39 m2

8. Wykonanie sceny:

- ściana o wysokości 75 cm / scena / z bloczków betonowych gr. ścian 25 cm na zaprawie cementowej - 4,88 m2

- tynki zwykłe IV kat. wykonywane ręcznie ściany sceny - 4,88 m2

- tynki dekoracyjne wewnętrzne nakładane ręcznie, faktura nakładana z Atlasu Cermit N - 200 lub R - 200 z gotowej konstrukcji odpornej na czynniki atmosferyczne, gr. 2,0 mm - 4,88 m2

- podkłady z ubitych materiałów sypkich o grubości 58 cm na podłożu gruntowych wraz z mechanicznym zagęszczeniem - 11,54 m3

- podkłady betonowe o grubości 17 cm na podłożu gruntowym - 3,38 m3

- podłoga parkiet Dąb - 21, 00 m2

9. Wykonanie pomieszczenia kotłowni + pom. gospodarczego:

- ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym 1 - warstwowo 55-01 - 40,53 m2

- gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 1 - warstwowe - 81, 06 m2

- malowanie podłoży gipsowych z farbą emulsyjną, trzykrotne - 81, 06 m2

- obsadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej - 2,00 szt.

10. Remont instalacji wodociągowej:

- remont instalacji wodociągowej / 30 mb rura 25 mm +20 mm - 1 kpl.

Szczegółowe zakresy robót  określa przedmiar robót , kosztorys ofertowy i dokumentacja techniczna.

Całość robót wykonana z materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 ;   45.26.10.00-4;  45.31.00.00-3; 45.33.00.00-9;  45.33.10.00-6;  45.45.00.00-6;

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) TERMIN WYKONANIA:

                       Zakończenie robót:    20. 10. 2011.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM- EKONOMICZNYM- FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda  od oferentów przystępujących do przetargu wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENYSPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

      III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich powiadania - nie dotyczy

   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

      Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej 2 robót budowlanych o podobnym charakterze .

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt III.3.2 a) musi być spełniony przez jednego z Wykonawców;

   III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III. 4.1.)  W zakresie wykazywania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia.
 • aktualny opis z właściwego rejestru, jeżeli odrębnie przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatku lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych przedmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przekłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego kwalifikacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleni zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2)    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienialne w pkt III.4) albo w pkt  III.5)

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących załączników  dołączonych d SIWZ:

Nr 1. Formularz ofertowy

Nr 2  Wzór oświadczenia z art. 22 Pzp

Nr 3. Projekt umowy

Nr 4. Oświadczenie do umowy

Nr 5. Kosztorys ofertowy

Nr.6 Wykaz robót wykonanych + referencje

Nr.7 Oświadczenie z art. 24 ust.1. pkt. 2

Nr. 8 Oświadczenie o podwykonawcach

III. 6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  nie

IV. 4) UMOWA RAMOWA

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

IV.5). DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

- zamawiający nie przewiduje dynamicznego  systemu zakupów

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl

IV 6.2)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy,pok.nr.3

IV.6.3) Termin składania ofert:   12. 07. 2011 r. godzina 09:00,  miejsce:

Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy Sekretariat pok. Nr 8.

IV.6.4) Termin składania ofert:   12. 07. 2011 r. godzina 09:15,  miejsce:

Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy Sala Posiedzeń Urzędu.

IV.6.5) Termin związania Ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V)  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

VI) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członków Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przyznane na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Krzykosy 2011-06-17                                       

                                                                                                              Wójt Gminy Krzykosy

                                                                                                                  (-) Andrzej Janicki

Załączniki:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ludwiczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (22/06/2011 22:25:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (22/06/2011 22:25:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (22/06/2011 22:32:12)