Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2011 » Rozstrzygnięte » Remont świetlicy wiejskiej w Miąskowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Krzykosy dn. 2011-08-05

ZP.271.ORW.10.2011

 

Gmina Krzykosy

   ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców nr  postępowania  195415-2011
                               

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  195415-2011   w trybie przetargu nieograniczonego:

                Remont  świetlicy  wiejskiej w Miąskowie  działka nr 102; 101/5

w ramach zadania p.n.

Remont  świetlic  wiejskich w miejscowościach; Młodzikowo, Miąskowo, Murzynowo Leśne , Solec,

 Sulęcin,  Krzykosy,  Witowo

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

 

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 2:

                   USŁUGI  OGÓLNOBUDOWLANE   REAL-BUD

                                Krzysztof  Kiełczewski

                                       62-200  Gniezno

                                      oś. K. Wielkiego 6/8

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

     Oferta nr 1:   

              Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe     --  86,06 punktów.

                                „ CEGIEŁKA"

                            Włodzimierz  Gościniak

                               63-200     Jarocin

                           Wilkowyja  ul. Polna 36

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: Remont  świetlicy  wiejskiej w Miąskowie  działka nr 102; 101/5  zostanie zawarta po dniu 15 sierpnia 2011 r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego.

 

                                                                                                   Z up. Wójta

                                                                                                   (-) mgr  Ewa  Tomczak

                                                                                                     Sekretarz  Gminy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ludwiczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/08/2011 10:39:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/08/2011 10:39:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/08/2011 11:42:16)
Ogłoszenie o zamówieniu

ZP.271.ORW. 10. 2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 roboty budowlane

 

Remont świetlicy wiejskiej w Miąskowie - działka nr 102, 101/5"

w ramach zadania p.n.

„Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Młodzikowo, Miąskowo, Murzynowo Leśne, Solec, Sulęcin, Krzykosy, Witowo."

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy, ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. Wielkopolskie,

                                  tel. 61/ 2851514, faks 61/ 2851592.

   Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krzykosy.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa       

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont świetlicy wiejskiej w Miąskowie

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :

Remont świetlicy wiejskiej w Miąskowie"

Niniejsze zamówienie obejmuje roboty budowlane :

1.  Wymiana okien:

- wykucie z muru i wstawienie nowych okien PVC - 11,02 m2

1.       Wymiana stolarki drzwiowej :

- wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z PCV z samozamykaczem - 6.08 m2

- wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych z PCV - 2.52 m2

2.       Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych  o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej - 59,50 m2

3.       Kładzenie płytek podłogowych z kamieni sztucznych  o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - 14,14 m2

4.     Bezodpływowy zbiornik na ścieki :

       - roboty ziemne wyk. koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km  - koparki podsiębierne o poj. łyżki 0,25 m3 - kategoria gruntu III - 9,60 m2

       - nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte  0,5 km ponad  1 km po drogach utwardzonych - kategoria gruntu I-II - 9,60 m2

       - podłoża pod szambo  metodą stabilizacji cementem, grubość podłoża 16 cm  - 6,00 m2

       - montaż zbiornika bezodpływowego typu EKO -szambo 8500 l.

II. Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja  geodezyjna powykonawcza 

Szczegółowe zakresy robót  określa przedmiar robót , kosztorys ofertowy i dokumentacja techniczna.

Całość robót wykonana z materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 ;  44.00.00.00-0 ;  44.13.10.00-7 ; 45.42.11.30-4 ;  45.43.10.00-7

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) TERMIN WYKONANIA:

                       Zakończenie robót:    20. 10. 2011.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM- EKONOMICZNYM- FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda  od oferentów przystępujących do przetargu wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENYSPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

      III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich powiadania - nie dotyczy

   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

      Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej 2 robót budowlanych o podobnym charakterze .

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt III.3.2 a) musi być spełniony przez jednego z Wykonawców;

   III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III. 4.1.)  W zakresie wykazywania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia.
 • aktualny opis z właściwego rejestru, jeżeli odrębnie przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatku lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych przedmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przekłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego kwalifikacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleni zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2)    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienialne w pkt III.4) albo w pkt  III.5)

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących załączników  dołączonych d SIWZ:

Nr 1. Formularz ofertowy

Nr 2  Wzór oświadczenia z art. 22 Pzp

Nr 3. Projekt umowy

Nr 4. Oświadczenie do umowy

Nr 5. Kosztorys ofertowy

Nr.6 Wykaz robót wykonanych + referencje

Nr.7 Oświadczenie z art. 24 ust.1. pkt. 2

Nr. 8 Oświadczenie o podwykonawcach

III. 6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  nie

IV. 4) UMOWA RAMOWA

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

IV.5). DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

- zamawiający nie przewiduje dynamicznego  systemu zakupów

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl

IV 6.2)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy,pok.nr.3

IV.6.3) Termin składania ofert:   03. 08. 2011 r. godzina 09:00,  miejsce:

Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy Sekretariat pok. Nr 8.

IV.6.4) Termin otwarcia ofert:   03. 08. 2011 r. godzina 09:15,  miejsce:

Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy Sala Posiedzeń Urzędu.

IV.6.5) Termin związania Ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V)  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

VI) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członków Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przyznane na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Krzykosy 2011-07-15

                                                                                                              Wójt Gminy Krzykosy

                                                                                                                  (-) Andrzej Janicki     

Załączniki:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ludwiczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/07/2011 18:35:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (18/07/2011 18:35:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (18/07/2011 22:31:19)