Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2011 » Rozstrzygnięte » Remont świetlicy wiejskiej w Krzykosach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn. 2011-07-22

ZP.271.ORW.7.2011

Gmina Krzykosy

   ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców nr  postępowania  173142-2011
                               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  173142-2011   w trybie przetargu nieograniczonego:

Remont  świetlicy  wiejskiej w Krzykosach  działka nr 404

w ramach zadania p.n.

Remont  świetlic  wiejskich w miejscowościach; Pięczkowo i Sulęcinek.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 1:

                  Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

                                     „ CEGIEŁKA"

                       Włodzimierz  Gościniak

                                63-200  Jarocin

                                  Wilkowyja

                                 ul. Polna 36

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 5 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

         Oferta nr 1:

                                     ZAKŁAD  OGÓLNOBUDOWLANY        -  73,58 pkt

                                            Andrzej Borowiak

                                           63-000 ŚRODA Wlkp.

                                             ul. Daszyńskiego 11B

      Oferta nr 2:

                              Usługi  Ogólnobudowlane                        - 80,51 pkt.

                                     „ REAL - BUD"

                               Krzysztof  Kiełczewski

                                      62-200 Gniezno

                                   oś. K. Wielkiego 6/8

    Oferta nr 3:

                               P.P.H.U „ BUD -MIX „                          - 82,00 pkt.

                                     TYNKI - POSADZKI

                                     Michał  Nowaczyk

                                  62-220       Niechanowo

                                     ul. Parkowa 4/2

   Oferta nr 4:

                             Firma  Remontowo Budowlana            - 66,81 pkt.

                                      Jarosław  Dudkiewicz

                                       63-233  Jaraczewo

                                             Zalesie  30

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa wykonanie zamówienia publicznego:  Remont  świetlicy  wiejskiej w Krzykosach  zostanie zawarta po dniu 28 lipca 2011 r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego.

                                                                                                    Wójt

                                                                                            (-) inż.. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/07/2011 00:30:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/07/2011 00:30:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/07/2011 00:30:19)
Ogłoszenie o zamówieniu
 ZP.271.ORW.6. 2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na roboty budowlane

Remont świetlicy wiejskiej w Krzykosach - działka nr 404"

w ramach zadania p.n.

„Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Młodzikowo, Miąskowo, Murzynowo Leśne, Solec, Sulęcin, Krzykosy, Witowo."

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy, ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. Wielkopolskie,

                                  tel. 61/ 2851514, faks 61/ 2851592.

   Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krzykosy.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa       

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont świetlicy wiejskiej w Krzykosach

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :

Remont świetlicy wiejskiej w Krzykosach"

Niniejsze zamówienie obejmuje roboty budowlane :

1.  Dach pokrycie:

     -  ołacenie łatami 38x50 mm o rozstawie łat 16 do24 cm -  341,85 m2

     -  kontrłaty -  341,85 m2

     -  pokrycie dachu blachodachówką powlekaną w arkuszach - wymiar modułu fali 21,0 x30,0 cm -  341,85 m2

     -  ułożenie gąsiorów z blach  tłoczonych powlekanych na dachu krytym blachodachówką o  szerokości  modułu fali do 20,0 cm -  18,26 m

2. Okładzina sufitu Nida-gips:

     - okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ( suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na  rusztach - 316,28 m2  

3. Wymiana okien:

     - wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV  - 9,81 m2

4. Wymiana stolarki drzwiowej:

     - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych  PCV z samozamykaczem  - 3,36  m2

5. Utwardzenie terenu :

      - koryta wykonywane na całej szerokości  mechanicznie, głębokości 20 cm, grunt kat. I-IV- 115,00  m2

      - podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm  - 115,00  m2

      - podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy po zagęszczeniu  pow. 3 cm / krotność = 17/ - 115,00  m2

      - podbudowy betonowe z dylatacją, gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm  -  115,00  m2

      - nawierzchnie z kostki brukowej „ Polbruk" gr. 80 mm typu 20, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 115,00  m2

Szczegółowe zakresy robót  określa przedmiar robót , kosztorys ofertowy i dokumentacja techniczna.

Całość robót wykonana z materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 ;  45.26.10.00-4 ;  45.42.10.00-4 ; 45.23.32.50-6

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) TERMIN WYKONANIA:

                       Zakończenie robót: - 20. 10. 2011.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM- EKONOMICZNYM- FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda  od oferentów przystępujących do przetargu wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENYSPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

      III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich powiadania - nie dotyczy

   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

      Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej 2 robót budowlanych o podobnym charakterze .

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt III.3.2 a) musi być spełniony przez jednego z Wykonawców;

   III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III. 4.1.)  W zakresie wykazywania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia.
 • aktualny opis z właściwego rejestru, jeżeli odrębnie przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatku lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych przedmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przekłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego kwalifikacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleni zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2)    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienialne w pkt III.4) albo w pkt  III.5)

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących załączników  dołączonych d SIWZ:

Nr 1. Formularz ofertowy

Nr 2  Wzór oświadczenia z art. 22 Pzp

Nr 3. Projekt umowy

Nr 4. Oświadczenie do umowy

Nr 5. Kosztorys ofertowy

Nr.6 Wykaz robót wykonanych + referencje

Nr.7 Oświadczenie z art. 24 ust.1. pkt. 2

Nr. 8 Oświadczenie o podwykonawcach

III. 6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  nie

IV. 4) UMOWA RAMOWA

   -  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

IV.5). DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

  - Zamawiający nie przewiduje dynamicznego  systemu zakupów

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl

IV 6.2)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy,pok.nr.3

IV.6.3) Termin składania ofert:   12.07.2011r. godzina 09:00,  miejsce:

Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy Sekretariat pok. Nr 8.

IV.6.4) Termin otwarcia ofert:   12.07.2011r. godzina 09:30,  miejsce:

Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy  Sala posiedzeń

IV.6.5) Termin związania Ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. 1)  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

VI) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członków Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przyznane na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Krzykosy 2011-06-17

Wójt Gminy Krzykosy

(-) Andrzej Janicki

Załączniki:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ludwiczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (27/06/2011 21:57:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/06/2011 21:57:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/06/2011 22:04:04)