Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2011 » Rozstrzygnięte » Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Sulęcinek-Solec Etap III - Solec-Przymiarki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Krzykosy

   ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Krzykosy dn. 2011-06-27

 

Do wszystkich Wykonawców

  postępowania Nr  151748-2011
                               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr   w trybie przetargu nieograniczonego:

 

Przebudowa drogi gminnej Sulęcinek-Solec Etap III- Solec- Przymiarki"

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z dnia  16.09.2010R. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał : Ofertę nr : 2

 Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

2. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Oferta Nr1. Colas Polska Sp.z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie - 86,98 pkt

Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe  „Marzyński" Sp. z  o.o ul. Przemysłowa 21, 63-200 Jarocin - 96,37 pkt.

Oferta Nr 4 „POL DRÓG Kościan" Sp. z o.o ul. Dworcowa 29,  64-000 Kościan - 82,69 pkt

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: zostanie zawarta po dniu  10.07.2011r

Wójt Gminy
(-)Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (27/06/2011 21:38:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/06/2011 21:38:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (28/06/2011 09:05:42)
Korekta nr 2 do ogłoszenia o przetargu
 Numer ogłoszenia: 166144 - 2011; data zamieszczenia: 20.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 151748 - 2011 data 10.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, fax. 61 2851592.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. nr 1.
 • W ogłoszeniu jest: ZP.271.1.1.S.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ .................................................. (Nazwa i adres Wykonawcy) O F E R T A W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w BZP Nr 151748- 2011 z dnia 2011-06-10 na złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym: Przebudowa drogi gminnej Sulęcinek-Solec Etap III- Solec- Przymiarki 1. Oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem za cenę: - Netto - ................................................ (słownie: ..........................................................................................................................) - Podatek VAT ...........% - ................................................ (słownie: ..........................................................................................................................00/100) - Brutto - ................................................ słownie brutto: .............................................................................................. 00/100) zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym (załącznik Nr 5). Termin wykonania zamówienia: do 30.10.2011 r Okres gwarancji: 3 lata Oświadczamy, że: - oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, - zamówienie wykonamy samodzielnie* - część zamówienia (określić zakres) - ....................................................................................... .................................... zamierzamy powierzyć podwykonawcom*, - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy, 1 - akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą. Akceptujemy załącznikiem Nr 4 wzór Umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: - podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, - wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, ........................... słownie: ............................................................. zł, w terminie zawarcia umowy w formie ..................................................................................... Jesteśmy świadomi, że jeżeli: - odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesiemy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma zamawiający. Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które są załącznikami do niniejszej oferty: (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) 1..................................................................................................................................... 2....................................................................................................................................... 3 ..................................................................................................................................... 4....................................................................................................................................... 5........................................................................................................................................ ............................., dn. .......................... ........................................................................... (czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo).
 • W ogłoszeniu powinno być: ZP.271.1.1.S.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ .................................................. (Nazwa i adres Wykonawcy) O F E R T A W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w BZP Nr 151748- 2011 z dnia 2011-06-10 na złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym: Przebudowa drogi gminnej Sulęcinek-Solec Etap III- Solec- Przymiarki 1. Oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem za cenę: - Netto - ................................................ (słownie: ..........................................................................................................................00/100) - Podatek VAT ...........% - ................................................ (słownie: ..........................................................................................................................00/100) - Brutto - ................................................ słownie brutto: .............................................................................................. zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym (załącznik Nr 5). Termin wykonania zamówienia: do 30.10.2011 r Okres gwarancji: 3 lata Oświadczamy, że: - oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, - zamówienie wykonamy samodzielnie* - część zamówienia (określić zakres) - ....................................................................................... .................................... zamierzamy powierzyć podwykonawcom*, - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy, 1 - akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą. Akceptujemy załącznikiem Nr 4 wzór Umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: - podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które są załącznikami do niniejszej oferty: (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) 1..................................................................................................................................... 2....................................................................................................................................... 3 ..................................................................................................................................... 4....................................................................................................................................... 5........................................................................................................................................ 6........................................................................................................................................ 7...................................................................................................................................... 8.......................................................................................................................................... 9. ..................................................................................................................................... ............................., dn. .......................... ........................................................................... (czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo).

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/06/2011 12:13:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/06/2011 12:13:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/06/2011 12:16:07)
Korekta do ogłoszenia o przetargu

  Gmina Krzykosy informuje o zmianie ogłoszenie

Numer ogłoszenia: 160106 - 2011;  z dnia 10.06.2011

data zamieszczenia korekty : 16.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 151748 - 2011 data 10.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, fax. 61 2851592.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 50 000zł słownie : pięćdziesiaty tysięcy złotych.

W ogłoszeniu powinno być: nie dotyczy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.b.

W ogłoszeniu jest: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, opisany w sposób dokonania oceny warunku w pkt.1.1.1. a) musi być spełniony przez jednego w z wykonawców.

W ogłoszeniu powinno być: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, opisany w sposób dokonania oceny warunku w pkt.3.2) musi być spełniony przez jednego w z wykonawców.

   W ogłoszeniu do SIWZ w pkt. III.3.1) winno być  koncesje lub zezwolenie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/06/2011 10:36:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/06/2011 10:36:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/06/2011 10:36:03)
Ogłoszenie o zamówieniu
  ZP.271.1.1.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Sulęcinek-Solec Etap III- Solec- Przymiarki"

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy, ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. Wielkopolskie,

                                  tel. 61/ 2851514, faks 61/ 2851592.

   Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krzykosy.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa       

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Sulęcinek-Solec Etap III- Solec- Przymiarki"

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :

„Przebudowa drogi gminnej Sulęcinek-Solec Etap III- Solec- Przymiarki"

Niniejsze zamówienie obejmuje między innymi

a) długość odcinka  320  mb-przebudowa z wykonaniem nowej nawierzchni z betonu asfaltowego z robotami  ziemnymi, podbudową i nawierzchnią gr. 8 cm , Na całym odcinku podstawowa szerokość jezdni  5,00m, i pobocza ziemne 1,00m  

        - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 3 cm

        - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 5cm

        - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 20cm

        - nawierzchnia wjazdów na posesje z kruszywa łamanego.

b) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

c) Zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Szczegółowe zakresy robót  określa przedmiar robót , kosztorys ofertowy i dokumentacja techniczna.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6,

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) TERMIN WYKONANIA:

                       Zakończenie robót30.10.2011.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM- EKONOMICZNYM- FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 50 000zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENYSPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

      III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich powiadania - nie dotyczy

   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

      Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi, w zakres, których wchodziło wykonanie między innymi robót polegających na ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych /betonu asfaltowego na długości nie mniejszej niż 1,0 km każda.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt 1.1.1 a) musi być spełniony przez jednego z Wykonawców;

   III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III. 4.1.)  W zakresie wykazywania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstawy do wykluczeni
 • aktualny opis z właściwego rejestru, jeżeli odrębnie przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatku lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia albo składania ofert
 • aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych przedmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przekłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego kwalifikacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleni zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2)    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienialne w pkt III.4) albo w pkt  III.5)

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących załączników  dołączonych d SIWZ:

Nr 1. Formularz ofertowy

Nr 2  Wzór oświadczenia z art. 22 Pzp

Nr 3. Projekt umowy

Nr 4. Oświadczenie do umowy

Nr 5. Kosztorys ofertowy

Nr.6 Wykaz robót wykonanych + referencje

Nr.7 Oświadczenie z art. 24 ust.1. pkt. 2

Nr. 8 Oświadczenie o podwykonawcach

III. 6)Wykonawca jest zobowiązany także do:

      1)opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych

          zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym( tekst jedn.

          Dz.U. z 2003r Nr 58 poz. 515 ze zmianami)i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca

          2003r w spawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz

          urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z  

          2003r  nr 220 poz. 2181) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w

          sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  oraz wykonywania nadzoru

          nad tym  zarządzeniem ( Dz.U. z 2003r Nr 177 poz. 1729)

       2)Oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu  i utrzymywania

             tego oznakowania w należytym stanie  przez cały czas wykonywania robót.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

2. Zmiany umowy mogą wystąpić w następujących okolicznościach:

1)w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy

a) działania siły wyższej i klęski żywiołowej mających bezpośredni wpływ na termin wykonania robót.

b) wystąpienia nieprzewidzianych wykopalisk archeologicznych

c) wykrycia niewybuchów

d) wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych mogących mieć wpływ na termin realizacji i od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego.

W przedstawionych przypadkach wymienionych w ust.1 przesuniecie terminu realizacji zamówienia będzie uzasadnione okresem przerw spowodowanych wymienionymi zdarzeniami, lub okresem niezbędnym do wykonania robót dodatkowych.

2) zmiany zakresu rzeczowego i koniecznej zmiany tym spowodowanej:

a) konieczność wykonania robót w innej ilości niż w przedmiarze robót.

b) konieczność wykonania robót zamiennych zatwierdzonych przez projektanta .

Zmiany zakresu rzeczowego wymagają przed zmianą umowy, akceptacji przez Kierownika budowy , a jeżeli dotyczy zmiany dokumentacji projektowej również zgody Projektanta.

IV. 4) UMOWA RAMOWA

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

IV.5). DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

- zamawiający nie przewiduje dynamicznego  systemu zakupów

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl

IV 6.2) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy,pok.nr.3

IV.6.3) Termin składania ofert:   27.06.2011 godzina 10:00,  miejsce:

Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy Sekretariat pok. Nr 8.

IV.6.4) Termin związania Ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. 1)  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy

VI) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członków Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przyznane na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Krzykosy 2011-06-09                                      

                                                                                                              Wójt Gminy Krzykosy

                                                                                                                (-) Andrzej Janicki         

Załączniki:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/06/2011 22:59:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/09/2012 01:06:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (16/06/2011 10:36:11)