Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2011 » Rozstrzygnięte » Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, 21 grudnia 2011 r.

ZP.271.DZSS.1.2011

Gmina Krzykosy

ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  404556-2011

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  404556-2011 w trybie przetargu nieograniczonego:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w 2012 r. wraz zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

    1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał :

      Ofertę nr 1:

                              Przedsiębiorstwo Usługowe

                              Piotr Radwan

                               63-800 Gostyń, ul. Jana Pawła II 74a

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała -100 punktów

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom: Oferta nr 2:

                                  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

                                  Stefan Klimczak

                                 Chwalęcin 24, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 87,95 punktów

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Oferta nr 3:

                                   P.K.S. Leszno sp. z o.o.

                                   ul. Narutowicza 76

                                   64-100 Leszno

Oferta została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 i art. 24 ust. 4 ustawy pzp. Wykonawca nie złożył po wezwaniu, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, wymaganych oświadczeń lub dokumentów (dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia - załącznik nr 8 do SWIZ).

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania:

                                   P.K.S. Leszno sp. z o.o.

                                   ul. Narutowicza 76

                                   64-100 Leszno

Oferta została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4. Wykonawca nie złożył po wezwaniu, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, wymaganych oświadczeń lub dokumentów (dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia - załącznik nr 8 do SWIZ).

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w 2012 r. wraz zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły zostanie zawarta po 29.12.2011 r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (22/12/2011 23:49:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (22/12/2011 23:49:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (22/12/2011 23:49:13)
Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający:

      GMINA KRZYKOSY

     ul. Główna 37

     63-024 KRZYKOSY

     tel. 61/ 2851514    fax 61/2851592  

     e-mail: krzykosy@wokiss.pl

     www.krzykosy.pl

 1. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE W 2012 R. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w okresie od dnia 2 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. według harmonogramu stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się zmianę harmonogramu dowozu dzieci niepełnosprawnych polegającą na zmianie liczby dzieci dowożonych oraz zmianie trasy i ilości kilometrów dowozów.    

CPV:  60-13-00-00-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób;

 1. Opis przygotowania ofert:

1) oferta przygotowana będzie w języku polskim. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2) wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego i będzie posiadała oznaczenie - „PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE w 2012 r. oraz „Nie otwierać przed dniem 13.12.2011 roku, przed godziną 9.00."

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia 2 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 2. Kryteria oceny oferty:

Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena - 100%

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za jeden kilometr przewozu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena złożonej oferty obejmuje koszty opieki nad uczniami w trakcie przewozu.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - pokój nr 12 lub pobrać ze strony internetowej www.krzykosy.pl.
 2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie krajowego przewozu osób i posiadają licencję w zakresie transportu drogowego osób oraz posiadają środki transportu przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim.
 3. Miejsce i termin składania ofert:

a)      miejsce: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37 - pokój nr 12 SEKRETARIAT

b)     termin: w terminie do dnia 13 grudnia 2011 roku do godz. 900

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a)      miejsce: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37 - pokój nr 17

b)     termin: w dniu 13 grudnia 2011 roku o godz. 945

 1. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni. W uzasadnionych przypadkach co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na  przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Załącznik:

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (01/12/2011 14:16:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (01/12/2011 14:16:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/12/2011 14:19:32)