Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2011 » Rozstrzygnięte » Budowa sieci wodociągowej w Młodzikowicach, Bronisław - Baba, Krzykosy - Solec i Pięczkowo-Murzynówko

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Gmina Krzykosy

   ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Krzykosy dn. 2011-08-23

ZP.271.W.1.15  .2011

 

Do wszystkich Wykonawców nr  postępowania  199174-2011                             

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr   w trybie przetargu nieograniczonego:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Młodzikowice, Bronisław-Baba, oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krzykosy-Solec, Pięczkowo-Murzynówko, Gmina Krzykosy  ETAP I i II

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z dnia  16.09.2010R. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

Oferta 3. ELPRO-EKO PPH Ryszard Michał Maćkowiak Spółka Jawna Os. Rusa 111, 61-245 Poznań GSSCh w  Pogorzeli

ul. Gostyńska 6, 63-860 Pogorzela

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 3 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

2. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Oferta 1. WODPOL Teodor Świątecki ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów - 56,90 pkt.

Oferta 2. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńska 17, 85-833 Bydgoszcz - 79,40 pkt.

Oferta 4. Zakład Wielobranżowy Leszek Kmieć Drzewce, 62-613 Osiek Mały - 67,11 pkt.

Oferta 5. PBT ZACHÓD Sp.z o.o. ul. Polna 1A, 62-025 Kostrzyn - 81,47 pkt.

Oferta 6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ruszkowo 7A, 63-000 Środa Wlkp - 43,80 pkt.

Oferta 7. PHU Hydromel Sp.z o.o. ul. Zakładników 17/19, 98-200 Sierak - 58,01 pkt.

Oferta 8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMA Alicja Juskowiak Robakowo  ul.Szeroka 5,62-023 Gądki- 58,70 pkt.

Oferta 9. HYDROBUD Jakub  Strajt Tłokina Wielka 83, 62-860 Opatówek -80,24 pkt.

Oferta 10. Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak ul. Poselska 24, 63-000 Środa Wlkp. - 85,56 pkt.

Oferta 11. AQUANET KRZESINKI Sp. z o.o. ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań - 40,44 pkt.

Oferta 12. FIRMA TUNEL Waldemar Skaskiewicz ul. J.Lambora 6, 66-400 Gorzów Wlkp. - 72,39 pkt.

Oferta 13. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUDS.A. ul. Poznańska 71A, 63-200 Jarocin - 58,21 pkt.

Oferta 14. Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak 62-740 Krawczyn 89,  

siedziba ul. Zaremby 16H, 62-740 Tuliszków -84,11 pkt.

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane RAWO Rakiewicz Przemysław ul. Broniewskiego 17,

 62-740 Tuliszków

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: zostanie zawarta po dniu 1.09.2011r

Wójt Gminy

(-)inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ludwiczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (23/08/2011 14:03:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/08/2011 14:03:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/08/2011 14:08:06)
Ogłoszenie o zamówieniu
  ZP.271.W.1.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 roboty budowlane

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH: MŁODZIKOWICE, BRONISŁAW-BABA, ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KRZYKOSY-SOLEC, PIĘCZKOWO-MURZYNÓWKO, GMINA KRZYKOSY„

ETAP I i II

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy, ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. Wielkopolskie,

                                  tel. 61/ 2851514, faks 61/ 2851592.

   Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krzykosy.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa       

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ETAP I - „Budowa Sieci Wodociągowej z Przyłączami w Miejscowościach:

Młodzikowice, Krzykosy - Solec"

a) Młodzikowice długość Ø 110-3492mb + przyłącza Ø 32-305mb i Ø 40-87mb

b) Krzykosy - Solec długość Ø 110-2725mb

ETAP II -  „Budowa Sieci Wodociągowej z Przyłączami w Miejscowościach: Bronisław-Baba, Pięczkowo-Murzynówko"

a) Bronisław-Baba długości Ø 110-4900mb + przyłącza Ø 32-240mb

b) Pięczkowo-Murzynówko długości Ø 110- 2779mb

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :

ETAP I - „Budowa Sieci Wodociągowej z Przyłączami w Miejscowościach:

Młodzikowice, Krzykosy - Solec"

a) Młodzikowice długość Ø 110-3492mb + przyłącza Ø 32-305mb i Ø 40-87mb

b) Krzykosy - Solec długość Ø 110-2725mb

ETAP II -  „Budowa Sieci Wodociągowej z Przyłączami w Miejscowościach: Bronisław-Baba, Pięczkowo-Murzynówko"

a) Bronisław-Baba długości Ø 110-4900mb + przyłącza Ø 32-240mb

b) Pięczkowo-Murzynówko długości Ø 110- 2779mb

Niniejsze zamówienie obejmuje między innymi

a) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

b) Powołanie kierownika budowy

c) Zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Szczegółowe zakresy robót  określa przedmiar robót , kosztorys ofertowy i dokumentacja techniczna.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) TERMIN WYKONANIA:

                       Zakończenie robót: 

a) ETAP I zamówienia należy wykonać do  30.11.2011r. łącznie z dokumentacją geodezyjną powykonawczą.

b) ETAP II zamówienia należy wykonać do  31.08.2012r. łącznie z dokumentacją geodezyjną powykonawczą.

 

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM- EKONOMICZNYM- FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 10 000zł słownie: dziesięt tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENYSPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

   III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich powiadania - nie dotyczy

   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek   posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci wodociągowych, na długości nie mniejszej niż 1,0 km każda.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt 1.1.1 a) musi być spełniony przez jednego z Wykonawców;

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

   III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Nie dotyczy

   III.3.4) Osoby zdolne do wykonywania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj.:

 co najmniej jednym Kierownikiem Budowy, który:

a) posiada minimum wykształcenie średnie lub wyższe,

b) należy do Izby Inżynierów Budownictwa i posiada opłacone składki.

c) posiada doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, w tym, co najmniej jednej ukończonej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę sieci wodociągowej o długości min 1,0 km

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku  może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

d) Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.   

   III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

          Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 tys. PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III. 4.1.)  W zakresie wykazywania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstawy do wykluczeni
 • aktualny opis z właściwego rejestru, jeżeli odrębnie przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatku lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia albo składania ofert
 • aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych przedmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przekłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego kwalifikacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleni zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2)    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienialne w pkt III.4) albo w pkt  III.5)

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących załączników  dołączonych do SIWZ:

Specyfikacje techniczne

Nr 1. Formularz ofertowy

Nr 2  Wzór oświadczenia z art. 22 Pzp

Nr 3. Projekt umowy

Nr 4. Oświadczenie do umowy

Nr 5. Kosztorys ofertowy

Nr 6  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji projektu

Nr.7 Wykaz robót wykonanych + referencje

Nr.8  Oświadczenie o uprawnieniach osób realizujących. projekt

Nr.9 Oświadczenie z art. 24 ust.1. pkt. 2

Nr.10 Oświadczenie o podwykonawcach

III. 6)Wykonawca jest zobowiązany także do:

      1)opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2003r Nr 58 poz. 515 ze zmianami)i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w spawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r  nr 220 poz. 2181) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  oraz wykonywania nadzoru nad tym  zarządzeniem ( Dz.U. z 2003r Nr 177 poz. 1729)

       2)Oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu  i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie  przez cały czas wykonywania robót.

       3) Przedstawienia w terminie 7 dni od podpisania umowy - harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

2. Zmiany umowy mogą wystąpić w następujących okolicznościach:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy

a) działania siły wyższej i klęski żywiołowej mających bezpośredni wpływ na termin wykonania robót.

b) wystąpienia nieprzewidzianych wykopalisk archeologicznych

c) wykrycia niewybuchów

d) wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych mogących mieć wpływ na termin realizacji i od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego.

W przedstawionych przypadkach wymienionych w ust.1 przesuniecie terminu realizacji zamówienia będzie uzasadnione okresem przerw spowodowanych wymienionymi zdarzeniami, lub okresem niezbędnym do wykonania robót dodatkowych.

2) zmiany zakresu rzeczowego i koniecznej zmiany tym spowodowanej:

a) konieczność wykonania robót w innej ilości niż w przedmiarze robót.

b) konieczność wykonania robót zamiennych zatwierdzonych przez projektanta .

Zmiany zakresu rzeczowego wymagają przed zmianą umowy, akceptacji przez Inspektora nadzoru, a jeżeli dotyczy zmiany dokumentacji projektowej również zgody Projektanta.

IV. 4) UMOWA RAMOWA

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

IV.5). DYNAMICZNY SYSTEM ZAKÓPWÓW

- zamawiający nie przewiduje dynamicznego  systemu zakupów

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl

IV 6.2)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy,pok.nr.14

IV.6.3) Termin składania ofert:   3.08.2011 godzina 10:00,  miejsce:

Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy Sekretariat pok. Nr 8.

IV.6.4) Termin związania Ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. 1)  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany  do:

1. przedstawienia w terminie 7 dni od podpisania umowy - harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.

2.Realizować umowę zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla projektów realizowanych w ramach PROW w szczególności - do przekładania na żądanie Zamawiającego cyklicznie danych dotyczących postępu robót, harmonogramu rzeczowo-finansowego, a także raportów i sprawozdań wymaganych przez fundusz PROW.

W przypadku cofnięcia lub umniejszenia dofinansowania projektu z PROW z winy wykonawcy Zamawiający będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionych strat finansowych.

VI) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członków Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przyznane na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

Załączniki:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ludwiczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/07/2011 09:27:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/07/2011 09:27:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/07/2011 10:49:54)