Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2010 » Rozstrzygnięte » Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 3671P - Kijewo-Krzykosy na odcinku: Solec - droga krajowa nr 11(etap I: Krzykosy – droga nr 11)”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Gmina Krzykosy

63-024 Krzykosy  ul. Główna 37

tel. 061/28751514, fax 061/2851592

email: Krzykosy@wokiss.pl

www.krzykosy.pl

NIP: 786-16-80-454, REGON: 631258218

Godziny urzędowania:  7:00 - 15:00;

                                        

Krzykosy 08.09.2010 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY:    Udzielenie długoterminowego kredytu  złotowego w wysokości 879.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P - Kijewo-Krzykosy na odcinku: Solec - droga krajowa nr 11(etap I: Krzykosy - droga nr 11)" W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj.(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 tekst jednolity.)

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Jolanta Litka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/09/2010 13:50:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/09/2012 01:06:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/09/2010 14:42:13)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, dnia 23.09.2010

GMINA KRZYKOSY

ul. Główna 37

63-024 KRZYKOSY

Do wszystkich Wykonawców nr postępowania:

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 250349-2010 w trybie przetargu nieograniczonego: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 876 000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P - Kijewo-Krzykosy na odcinku: Solec - droga krajowa nr 11(etap I: Krzykosy - droga nr 11)

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia o:

I.              Wyborze najkorzystniejszej oferty. 

1.  Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał:

Ofertę Nr 1

 Gospodarczy Bank Wielkopolski

ul: Szarych Szeregów 23a

60-462 Poznań

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta nr 1 była jedyną ofertą i zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów.

2.    Nazwy, siedziby, adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Gospodarczy Bank Wielkopolski ul: Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań 100 pkt.  

II.            Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nie było.

III.           Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Nie było.

IV.          Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P - Kijewo-Krzykosy na odcinku: Solec - droga krajowa nr 11(etap I: Krzykosy - droga nr 11)zostanie zawarta po dniu 24.09.2010r.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/09/2010 10:40:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/09/2012 01:06:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/09/2010 14:41:36)