Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2010 » Rozstrzygnięte » Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w 2011 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn. 2010-12-14

 

Gmina Krzykosy

ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców nr  postępowania  338675-2010                               

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  338675-2010   w trybie przetargu nieograniczonego:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w 2011 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

                                                                                                                                                

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o:

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 2: 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

Krystyna Klimczak

Chwalęcin 24,  63-041 Chocicza

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

2. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Oferta nr 1:

                P.P.H.U. „ M&M-MED                  - 79,14 punktów

                    Józef  Bobowski

           74-300 Myślibórz,  ul. Spokojna 1A

Oferta nr 3:

                Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej LESZNO       - 96,07 punktów

                                SPÓŁKA  z  O.O.

                64-100 LESZNO,  ul. Narutowicza 76

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w 2011 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły zostanie zawarta po 26.12.2010 r.

                                                                                                     Wójt

                                                                                            (-) inż.. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (14/12/2010 22:07:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/12/2010 22:07:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/12/2010 22:07:13)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/11/2010 13:54:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (29/11/2010 13:54:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/11/2010 13:54:11)
Ogłoszenie o przetargu

Krzykosy: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE W 2011 R. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.
Numer ogłoszenia: 338675 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 061 2851514, faks 061 2851592.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE W 2011 R. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym, przewozu osób na wózku inwalidzkim, zgodnie z harmonogramem ustalonym wg stanu na dzień realizacji zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w 2011 r. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się zmianę harmonogramu dowozu dzieci niepełnosprawnych polegającą na zmianie liczby dzieci dowożonych oraz zmianie trasy i ilości kilometrów dowozów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 365.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w punkcie I.3 SWIZ według formuły spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w punkcie I.3 SWIZ według formuły spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w punkcie I.3 SWIZ według formuły spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w punkcie I.3 SWIZ według formuły spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w punkcie I.3 SWIZ według formuły spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz sprzętu - zał. nr 3
2. sposób dowozu - zał. nr 4
3. wykaz pracowników - zał. nr 5
4. dane dotyczące podwykonawców zał. nr 7

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37 63-024 Krzykosy sekretariat pok. nr 9..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37 63-024 Krzykosy sekretariat pok. nr 9..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/11/2010 13:41:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (29/11/2010 13:41:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/11/2010 14:40:24)