Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi » Przetargi nieograniczone » 2010 » Rozstrzygnięte » Dobudowa wiaty do budynku świetlicy – Murzynowo Leśne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn. 2010-11-05

 

Gmina Krzykosy

   ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców nr  postępowania  296697-2010
                               

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  296697-2010   w trybie przetargu nieograniczonego: Dobudowa wiaty do budynku świetlicy Murzynowo Leśne działka nr 258/10

                                                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz1655 ze zmianami) zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 1:

Zakład   Remontowo - Budowlany  

          Marian  Janicki

       63-200 Jarocin,

Cielcza ul. Cmentarna 8 A

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

   Usługi Ogólnobudowlane

       Janusz Roszyk

     Michałów 10

   63-040 Nowe Miasto

Przyznano - 99,59 punktów

II. Wykonawcach których oferty zostały pdrzucone:

Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: Dobudowa wiaty do budynku świetlicy Murzynowo Leśne działka nr 258/10    zostanie zawarta po dniu 12 listopada 2010 r.                                                                                                                                            

                                                                                                     Wójt

                                                                                            (-) inż.. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (05/11/2010 13:46:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/11/2010 13:46:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/11/2010 13:47:57)
SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/10/2010 22:10:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/10/2010 22:10:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/10/2010 11:07:40)
Ogłoszenie o przetargu

 

ZP/341/OW/1/10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy woj. wielkopolskie,  tel. 061/2851514 , 

e-mail:krzykosy@wokiss.pl

O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dobudowa wiaty do budynku świetlicy - Murzynowo Leśne  działka nr 258/10

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została SIWZ:    www.krzykosy.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową po uprzednim zamówieniu przez Wykonawcę lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego.

2. Dokumentacja techniczna do wglądu i kopiowania w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy pokój. Nr 4

Zakres prac obejmuje:

I. Roboty budowlane 

1.  Roboty ziemne:

  -  usunięcie 30 cm warstwy ziemi urodzajnej (humusu) -  48 m2

  -  przemieszczenie spycharkami mas ziemnych -  14,4 m3

  -  wykopy pod fundamenty wykonane na odkład -  5,67 m3

2. Ławy fundamentowe:

  - ułożenie chudego betonu - B-10 gr. 10 cm - 0,95 m3

  - zbrojenie ław  fundamentowych - 0,14 t.

  - wykonanie ław  fundamentowych - 3,76 m3

  - izolacja ław  fundamentowych - 9,43 m2

  - izolacja pozioma ław  fundamentowych - 5,76m2

3. Ściany fundamentowe:

     - ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25 cm - 11,51 m2

     - izolacja pionowa ścian  fundamentowych  - 23,02 m2

4. Wykonanie ścian  cokołowych z cegły pełnej /klinkier/  gr. 1 cegły - 9,20 m2

5. Wykonanie gniazd do śrub kotwiących słupy drewniane - 7 szt.

6. Posadzka :

  - ułożenie podkładu z piasku z zagęszczeniem gr. 30 cm - 10,89 m3

  - ułożenie podkładu z betonu gr. 15 cm  - 5,44 m3

  - wykonanie izolacji poziomych na gorąco z papy na lepiku -  36,29 m2

  - wykonanie posadzki cementowej  zbrojonej siatką stalową / mata/  gr.29 cm  - 36,29 m2

7. Wykonanie schodów żelbetowych zewnętrznych - 0,30m3

8. Konstrukcja dachowa:

  - słupy drewniane nasycone - 0,58 m3

  - krokwie, miecze, płatwie, kleszcze nasycone - 1,65 m3

  - deskowanie połaci dachowej - 43,20 m2

  - pokrycie 1 x papą deskowania połaci dachowej - 43,20 m2

  - ołacenie łatami 38x50 mm o rozstawie łat 16 do 24 cm - 43,20 m2

  - kontrłaty  - 43,20 m2

  - pokrycie dachów blachodachówką  powlekaną - 43,20 m2

  - ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych - 5,40 m

  - obróbki blacharskie przy istniejącym murze - 2,15 m2

  - obróbki blacharskie pas nadrynnowy - 2,70 m2

  - obróbki blacharskie wiatrownice - 4,50 m2  

  - rynny dachowe z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm - 10,80 m

  - rury spustowe z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm - 7,00 m

9. Przebudowa istniejącej świetlicy:

  - wykonanie przesklepień w ścianach z cegieł - przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek   - 0,10 m3  

  -  wykonanie przesklepień w ścianach z cegieł - dostarczenie i  obsadzenie belek stalowych IPE 120  - 2,60 m

  -  wykonanie przesklepień w ścianach z cegieł - obmurowanie końców  belek stalowych IPE 120  - 0,40

  - wykucie otworów drzwi w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej o gr. ścian ponad ½ cegły - 0,72 m3

  - obsadzenie stolarki drzwiowej PVC zewnętrznej wraz z obróbką obsadzenia - 1,89 m           

  - wykonanie wpustu oświetleniowego  z oprawa oświetleniową  świetlówkową typu OPF- 440-1, 4x40W załączana stycznikiem - 1 szt.

  - wykonanie wpustu  na gniazdo wtykowe szczelne 10A, 2x10A lub 10A/Z - 2 szt.

  - wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi  - 0,72 m3

  - składowanie na wysypisku i utylizacja gruzu - 0,72 m3

II. Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja  geodezyjna powykonawcza 

Szczegółowy zakres robót  zawiera dokumentacja techniczna i przedmiar robót.

Całość robót wykonana z materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Wspólny Słownik Zamówień: CPV  - 45212140-9; CPV  - 4411200-9

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 


6. Termin wykonania zamówienia: 27.12.2010 rok. 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp;
  2) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy pzp;
  3) udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy;
  4) wyrażają zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ oraz projekcie umowy.

8. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
    przedłożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia/nie spełnia.
A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp składa następujące dokumenty:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 pzp.;
2) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

B. Inne dokumenty lub oświadczenia:
- wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1;                     

- zaakceptowany projekt umowy;

- wypełniony kosztorys ofertowy.

9.   Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: nie dotyczy

10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
       Nazwa kryterium - CENA,  Waga - 100%.


11. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:

          Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy 
      Pokój nr 10 sekretariat , do dnia 05.11.2010 do godz. 9:00

12. Otwarcie ofert w dniu 05.11.2010r. o godz. 9.15

   w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy sala posiedzeń.

13.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

14.W niniejszym postępowaniu nie będzie zawierana umowa ramowa

15.W niniejszym postępowaniu nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

16.W niniejszym postępowaniu nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.

17. Załączniki:
      1. SIWZ 
      2. Formularz ofertowy
      3. Wzór oświadczenia z art. 22
      4. Projekt umowy + oświadczenie do umowy
      5. Kosztorys ofertowy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/10/2010 22:03:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/10/2010 22:03:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/10/2010 22:12:39)