Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Prawo » Uchwały Rady » Kadencja 2014 - 2018 » XLI Sesja - 29.XII.2017 r.


UCHWAŁA Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

 

UCHWAŁA Nr XLI/247/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 29 grudnia 2017r. 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 39.056.985,60 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.591.199,19 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.465.786,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.414.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 244.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.005.786,41 zł,

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 44.256.985,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 27.994.883,28 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16.262.102,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.414.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 224.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 13.945.956,81 zł,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.200.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.760.192,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 560.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.560.192,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.222.137,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 5.760.192,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w wysokości 800.000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 457.000,00zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 190.000,00 zł

2) celowe w wysokości 80.000,00 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając      
      


Załączniki: 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (10/01/2018 11:03:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: User (10/01/2018 11:03:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (10/01/2018 11:18:37)