Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Podatki i ulgi » Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:

Art. 8 - art. 12b ustawy z dnia ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2025)

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane: 

 • składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu DT-1 "Deklaracja na podatek od środków transportowych", a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie,  
 • odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
   

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach: 

 • I rata płatna - 15 luty, 
 • II rata płatna - 15 wrzesień,  

na podane konto Gminy Krzykosy: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001


Wymagane dokumenty: 

 • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i załącznik DT-1/A
    

Załączniki: 

 • przedłożyć do wglądu dokument na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności, mających wpływ na powstanie / wygaśnięcie obowiązku podatkowego (umowa kupna-sprzedaży pojazdu, decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu). 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Lisowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (29/01/2018 08:37:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (29/01/2018 08:37:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (29/01/2018 08:55:41)
Załączniki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Lisowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (29/01/2018 08:47:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (29/01/2018 08:47:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (29/01/2018 09:21:19)