Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » Zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Projekt zmiany studium
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Mańkowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (19/01/2018 12:15:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (19/01/2018 12:15:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (19/01/2018 12:15:05)
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

Krzykosy, dnia 08.01.2018r. 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY KRZYKOSY 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 11 pkt.7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1405, 1566, 1999) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.01.2018 r. do 12.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.02.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy o godz. 10:00

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2018r. 

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Mańkowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (11/01/2018 07:54:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (11/01/2018 07:54:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (11/01/2018 07:57:23)
Uchwała Nr XXXII/201/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium...

UCHWAŁA NR XXXII/201/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 maja 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 1. W §1, ust. 2 uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. zmienionej uchwałą Nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Krzykosy z dnia 23 lutego 2017r. dodaje się pkt. 17 o brzmieniu:

„17) w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne  - o numerach ewidencyjnych 341, 408"

 1. Do uchwały, której dotyczy zmiana, dodaje się kolejny załącznik, na którym wskazano granice terenu wymienionego w ust. 1; załącznik ten jest integralną częścią niniejszej uchwały. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Mańkowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (08/06/2017 00:29:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/06/2017 00:30:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/06/2017 00:30:03)
Uchwała Nr XXIX/184/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XXIX/184/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 23 lutego 2017 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.     Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000r. z późniejszymi zmianami, dalej zwanej zmianą Studium.

2.     Zmiana Studium dotyczy terenów, obejmujących działki gruntu lub ich części, które wskazano na mapach stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały o numerach od 1 do 14.

3.     Dopuszcza się uchwalanie zmiany Studium w częściach zgodnie z załącznikami o których mowa w §1 ust .2.

§ 2

Zakres ustaleń zmiany Studium będzie obejmował problematykę zgodną z przepisami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Mańkowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (04/03/2017 00:24:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/03/2017 00:25:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/03/2017 00:25:53)
Uchwała Nr XXIX/183/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przes

UCHWAŁA NR XXIX/183/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 23 lutego 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 1. W Uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dodaje się:

1)     w §1, ust. 2 - pkt. 13 o brzmieniu: „13) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerach ewidencyjnych 36 i 160/2 "

2)     w §1, ust. 2 - pkt. 14 o brzmieniu: „14) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerach ewidencyjnych 172, 173, 175, 176, 177/1, 180 i 181"

3)     w §1, ust. 2 - pkt. 15 o brzmieniu: „15) w obrębie geodezyjnym Pięczkowo - o numerze ewidencyjnym 669."

4)     w §1, ust. 2 - pkt. 16 o brzmieniu: „16) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 34 "

 1. Do uchwały, której dotyczy zmiana, dodaje się cztery kolejne załączniki, na których wskazano granice terenów wymienionych w ust. 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3 i pkt. 4; załączniki te są integralną częścią niniejszej uchwały.
 2. Pozostałe zapisy uchwały określonej w § 1, ust. 1, nie ulegają zmianie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Mańkowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (04/03/2017 00:24:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/03/2017 00:25:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/03/2017 00:25:29)
Uchwała Nr XXIX/182/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy
UCHWAŁA NR XXIX/182/2017
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 23 lutego 2017 roku
 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

   § 1.      

1.     Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „zmianą studium".

2.     Zmiana Studium dotyczy  terenów:

1)     działek o numerach ewidencyjnych 73, 74, 75, 68/1, 68/2, 68/3 w obrębie Młodzikowo oznaczonych jako zm. 3a;

2)     działki o numerze ewidencyjnym 47/4 w obrębie Młodzikowo oznaczonej jako zm. 3b;

3)     działki o numerze ewidencyjnym 104/2 w obrębie Młodzikowo oznaczonej jako zm. 3c;

4)     działek o numerach ewidencyjnych 43/15, 43/16, 43/17 w obrębie Młodzikowo oznaczonych jako zm. 3d;

5)     części działki o numerze ewidencyjnym 96/1 w obrębie Solec oznaczonej jako zm. 3e;

6)     działek o numerach ewidencyjnych 223/1, 223/2. 223/3, 223/4, 223/5 w obrębie Miąskowo oznaczonych jako zm. 3f;

7)     części działki o numerze ewidencyjnym 204/10 w obrębie Miąskowo oznaczonej jako zm. 3g;

8)     działek o numerach ewidencyjnych 218/1, 218/2, 218/4, 218/5, 202/1, 202/2, 200/6 w obrębie Miąskowo oznaczonych jako zm. 3h;

9)     działki o numerze ewidencyjnym 227/2 w obrębie Miąskowo oznaczonej jako zm. 3i;

10) działki o numerze ewidencyjnym 46 w obrębie Miąskowo oznaczonej jako zm. 3j;

11) działek o numerach ewidencyjnych 790 i 791 w obrębie Pięczkowo oznaczonych jako zm. 3k;

12) działki o numerze ewidencyjnym 12 w obrębie Pięczkowo oznaczona jako zm. 3l.

 

   § 2.      

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)     załącznik nr 1 - ujednolicony tekst studium składający się z dwóch części zatytułowanych:

a)     część I - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uwarunkowania",

b)     część II - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kierunki zagospodarowania";

2)     załącznik nr 2 - ujednolicony rysunek studium, zatytułowany „Krzykosy - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego";

3)     załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany studium wniesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

   § 3.      

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

   § 4.      

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Mańkowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (04/03/2017 00:24:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/03/2017 00:25:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/03/2017 00:25:20)
Uchwała Nr XXVIII/175/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XXVIII/175/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 788, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000r. z późniejszymi zmianami, dalej zwanej zmianą Studium.

2. Zmiana Studium dotyczy terenów, obejmujących następujące działki gruntu lub ich części:

1)      w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne - o numerach ewidencyjnych: 235, 236, 237, 238, i 234/1;

2)     w obrębie geodezyjnym Krzykosy - o numerach ewidencyjnych: 57 i 58

3)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 33;

4)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 35;

5)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 39;

6)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 137/1 i 138;

7)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 162/1;

8)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 170;

9)     w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 171;

10) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 165/1 i 37/1;

11) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 27;

12) w obrębie geodezyjnym Garby - o numerze ewidencyjnym 5;

3.Granice obszarów, których dotyczy zmiana Studium, wskazano na mapach stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały.

4.Dopuszcza się uchwalanie zmian Studium w częściach zgodnie z §1 ust .2.

 

§ 2 Zakres ustaleń zmiany Studium będzie obejmował problematykę zgodną z przepisami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Mańkowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (04/01/2017 21:58:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/01/2017 21:59:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/01/2017 21:59:12)
Ogłoszenie o naborze wniosków

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 27.10.2016 r. 

o możliwości składaniu wniosków dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy w zakresie wyznaczenia nowych terenów pod aktywizację gospodarczą

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy w zakresie wyznaczenia nowych terenów pod aktywizację gospodarczą informuję o możliwości składania wniosków w tym zakresie. Zainteresowani mogą składać wnioski do dnia 18.11.2016 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm), na adres: Urząd Gminy Krzykosy. ul. Główna 37, 63 –024 Krzykosy; marcin.mankowski@krzykosy.pl.

 

Wójt Gminy Krzykosy 
(-) inż. Andrzej Janicki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Mańkowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (27/10/2016 08:10:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: User (27/10/2016 08:10:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (27/10/2016 08:14:45)
Uchwała Nr VII/36/2015 o zmianie Studium
Uchwała Nr VII/36/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 20 maja 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującej tereny w Murzynowie Leśnym i Garbach

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „zmianą studium".

2. Zmiana Studium dotyczy  terenów: w obrębie ewidencyjnym Murzynowo Leśne - działek o numerach ewidencyjnych 7, 8, 10/1 i 10/2 oraz w obrębie geodezyjnym Garby  - działki o numerze ewidencyjnym 40 i części działki o numerze ewidencyjnym 28/2.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)     załącznik nr 1 - ujednolicony tekst studium składający się z dwóch części zatytułowanych:

a)     część I - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uwarunkowania",

b)     część II - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kierunki zagospodarowania";

2)     załącznik nr 2 - ujednolicony rysunek studium, zatytułowany „Krzykosy - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego";

3)     załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany studium wniesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Włodzimierz Ratajczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (18/06/2015 01:00:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (18/06/2015 01:01:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (18/06/2015 01:01:14)
Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Krzykosy

Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Krzykosy:

 
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (03/01/2011 22:49:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/01/2011 22:49:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/07/2016 19:05:50)