Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy gminy » Wójt » Rejestr zarządzeń » Zarządzenia 2018

Lista wiadomościZarządzenie Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 213/2018 
Wójta Gminy Krzykosy 
z dnia 29 stycznia 2018r.
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 260,00 zł i po zmianach wynoszą 39.057.245,60 zł, w tym:
- dochody bieżące 30.591.459,19 zł,
- dotacje na zadania zlecone 8.414.459,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 260,00 zł i po zmianach wynoszą 44.257.245,60 zł, w tym:
- wydatki bieżące 27.995.143,28 zł,
- wydatki na zadania zlecone 8.414.459,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt         
(-) inż. Andrzej Janicki

Załączniki: 

   U z a s a d n i e n i e 
do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy 
Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. 

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85215 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2018.8 z dnia 29.01.2017r. wprowadzono plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków.

Wójt         
(-) inż. Andrzej Janicki
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Jadwiga Kulka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: User (31/01/2018 08:39:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: User (31/01/2018 08:57:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: User (31/01/2018 09:01:10)