Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona środowiska » Informacje

Obwieszczenie dot. przebudowy drogi gminnej nr 555567 ul. Brodowska w Murzynowie Leśnym

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

                  Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z 2016r.  poz. 353) 

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia

że w dniu 08.12.2016 r. na wniosek  Inwestora: Gmina Krzykosy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 555567  ul. Brodowska w Murzynowie Leśnym.

         Inwestycja planowana jest  na odcinku ulicy Brodowskiej na długości 1480,0 m obejmującej działki 483, 107, 157/1 w obrębie Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy, powiat  średzki, województwo  wielkopolskie. 

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

 

 Sprawę prowadzi:

          mgr Maria Szymczak
          Urząd Gminy Krzykosy - pok. nr 23
          tel. 81 285 15 14  wew. 131

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (21/12/2016 09:33:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/12/2016 09:33:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/12/2016 09:34:10)
Obwieszczenie dot. budowy dwóch chlewni na tuczniki na rusztach w Pięczkowie

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016. 353 j.t.)

Zawiadamiam

o trwającej procedurze w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch chlewni na tuczniki na rusztach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych: 241 i 243 w obrębie Pięczkowo gmina Krzykosy, powiat Średzki

 

Procedura ta poprzedza wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia.

 

Wnioskodawcą jest pan Piotr Sadowski- pełnomocnik Inwestora:

Daniel Matuszak, zam. Pięczkowo, ul. Rzeczna 13, 62-025 Witowo

 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Krzykosy.

Opinię i uzgodnienie decyzji wydaje: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131) w godzinach urzędowania.

W dniach od 20 października do 10 listopada 2016r. zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone

 1.  w formie pisemnej pod adresem Urzędu, 63-024 Krzykosy, ul. Główna 37
 2.  ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Krzykosach- pok. nr 23
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/10/2016 12:34:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (24/10/2016 12:34:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (24/10/2016 12:35:06)
Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pięczkowo i Witowo

Krzykosy, dnia 23.08.2016r.

OSR.6220.6.2016

Z a w i a d om i e n i e

 

Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamiam, że zebrano cały materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pięczkowo i Witowo, gmina Krzykosy.

Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy

 

Sprawę prowadzi:
mgr Maria Szymczak, tel: (61) 285 15 14 wew.131

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/08/2016 22:17:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (24/08/2016 22:17:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (24/08/2016 22:17:58)
Zawiadomienie dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo

Krzykosy, dnia 23.08.2016 r.

OSR.6220.7.5.2016

Z a w i a d om i e n i e

 

Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamiam, że zebrano cały materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo.

Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy.

 

Sprawę prowadzi:

mgr Maria Szymczak, tel: (61) 285 15 14 wew.131

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/08/2016 22:05:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (24/08/2016 22:05:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (24/08/2016 22:05:22)
Obwieszczenie dot. budowy dwóch chlewni na tuczniki na rusztach w Pięczkowie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                 Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353)

 

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia

 

że w dniu 12.07.2016 r. na wniosek Inwestora: Daniel Matuszak, Pięczkowo, ul. Rzeczna 13, 63-025 Witowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni na tuczniki na rusztach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja planowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 241 i 243 w obrębie Pięczkowo, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

 

Sprawę prowadzi:
mgr Maria Szymczak
Urząd Gminy Krzykosy - pok. nr 23
tel. 81 285 15 14 wew. 131

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (24/08/2016 21:24:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (24/08/2016 21:24:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (24/08/2016 21:24:49)
Obwieszczenie dot. powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Garby

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

 Na podstawie art.49 kpa oraz art.33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.)

 

Zawiadamiam

o trwającej procedurze w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Garby - działki nr 92/5, 92/2, 94, obręb Garby, gmina Krzykosy, powiat Średzki

 

Procedura ta poprzedza wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia.

 

Wnioskodawcą jest pan Piotr Sadowski- pełnomocnik Firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADO Maciej Gielniak, Garby 34, 63-023 Sulęcinek,

 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Krzykosy.

Opinię i uzgodnienie decyzji wydaje: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131) w godzinach urzędowania.

 

W dniach od 10 września do 1 października 2015r. zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone

 1.  w formie pisemnej pod adresem Urzędu,
 2.  ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Krzykosach- pok. nr 23
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/09/2015 22:19:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/09/2015 22:19:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/09/2015 22:19:56)
Obwieszczenie dot. przebudowy drogi gminnej nr 550131P w m. Murzynowiec Leśny

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia

 

że w dniu 09.01.2017 r. na wniosek Inwestora: Gmina Krzykosy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 550131P w m. Murzynowiec Leśny.

Inwestycja planowana jest na odcinku o długości 1570,0 m obejmującej działki 90/3 i 345/1 w obrębie Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

mgr Maria Szymczak
Urząd Gminy Krzykosy - pok. nr 23
tel. 81 285 15 14 wew. 131

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (13/01/2017 00:31:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (13/01/2017 00:31:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (13/01/2017 00:31:16)
Obwieszczenie dot. eksploatacji kruszywa

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. ze zm.)

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia 

że w dniu 23 marca 2015 r. na wniosek pana Piotra Sadowskiego - pełnomocnika Firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADO Maciej Gielniak, Garby 34, 63-023 Sulęcinek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Garby - działki nr 92/5, 92/2, 94 obręb Garby, gmina Krzykosy, powiat Średzki

Wójt Gminy Krzykosy
/.../ inż. Andrzej Janicki

 

Sprawę prowadzi:

mgr Maria Szymczak

Urząd Gminy Krzykosy - pok. nr 23

tel. 81 285 15 14 wew. 131

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (09/04/2015 19:57:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/04/2015 19:57:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (09/04/2015 19:57:50)
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Szymczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/04/2015 23:41:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/04/2015 23:41:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/08/2016 23:20:06)